Hướng dẫn sử dụng Entity Framework Code First trong ASP.NET MVC

09:00 25-09-2017BKAP Media

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo trang Quản lý sản phẩm với ASP.NET MVC sử dụng phương pháp Code First mà Entity Framework hỗ trợ.

 • Với cách tiếp cận code-first, Entity Framework sẽ tạo các đối tượng bảng cơ sở dữ liệu dựa trên model mà bạn tạo để biểu diễn dữ liệu ứng dụng.
 • Một vài quy ước của code-first cho phép tự động cấu hình một model như sau:

+ Quy ước tên bảng: Khi bạn tạo một class mô tả các thực thể là User sẽ được lưu trữ trong database thì Entity Framework mặc định sẽ tạo ra bảng có tên Users.

+ Quy ước khóa chính: Khi bạn tạo thuộc tính có tên UserId trong lớp User của model, thuộc tính này được nhận là khóa chính. Hơn nữa, nó sẽ  thiết lập một cột khóa auto-incrementing để lưu trữ giá trị thuộc tính nếu kiểu khóa là số nguyên.

+ Quy ước về mối quan hệ: Entity Framework cung cấp các quy ước khác nhau để nhận biết một mối quan hệ giữa 2 models dựa vào tên của thuộc tính và kiểu dữ liệu.

Sau đây là các bước thực hiện

 • Tạo project ASP.NET MVC

  huong-dan-su-dung-entity-framework-code-first-trong-asp-net-mvc


 • Cài Entity Framework 6.1.3: Bạn vào menu Tools->Nuget Package Manager -> Package Manager Console và gõ lệnh sau tại cửa sổ dòng lệnh để cài

 • Cấu hình chuỗi kết nối để sinh database: Bạn mở tệp Web.config trong thư mục gốc project ra và bổ sung thẻ connectionStrings vào trong thẻ configuration với các thông số kế nối theo gợi ý sau:

 • Tạo các lớp biểu diễn dữ liệu: Trong thu mục Models tạo các lớp theo gợi ý sau:
 • Build Solution: Vào menu Build -> build solution (bước này cần thiết để tạo controller từ các entity).
 • Tạo controller Category và phát sinh tự động các action CRUD với thực thể Category: Trong thư mục controllers tạo một contoller Category như sau:


   
 • Tạo controller Product như sau:


   
 • Chạy project để phát sinh database và nhập dữ liệu:
  • Vào thư mục Views/Categories -> chuột phải vào Index.cshtml chọn View in Browser


   Nhấn Create New để thêm 1 vài loại sản phẩm

  • Làm tương tự để nhập sản phẩm

 • Cuối cùng mở SQL Server Management Studio ra để kiểm tra database nhé:

  Bài viết sử dụng công cụ Visual studio 2015 Professional, Sql Server 2014 Express
  Chúc các bạn thành công!


  Chuyên gia: Lại Đức Chung

 

   0968276996